Nie tylko nasze doświadczenia w psychoterapii uzależnień mówią, że najskuteczniejszą formą terapii jest terapia w grupie. Spotkania w terapii indywidualnej mogą być dobrym uzupełnieniem tej oferty lub formą przygotowania do leczenia w grupie.

Osoby uzależnione często mają poczucie swojej odmienności i osamotnienia w problemie, czują się gorsze niż inni, mniej wartościowe przez różne fakty i zachowania związane z nadużywaniem, przeżywają silny wstyd oraz wrażenie „najgorszego człowieka na świecie”. To wszystko zatruwa i utrudnia zdrowienie. Podczas spotkań w grupie osób z podobnym problemem okazuje się, że również inni przeżywają podobne uczucia w związku z podobnymi doświadczeniami, co „odbarcza” z toksycznego wstydu, powoduje, że można zacząć mówić o tym co boli i tym samym oczyścić i wyzwolić się z tego ciężaru.

W grupie otrzymuje się wsparcie i zrozumienie, tworzy poczucie wspólnotowości i przynależności, co jest bardzo ważne w procesie zdrowienia. Poznaje się inne osoby i inaczej patrząc na nich, widząc ich słabe i mocne strony, zaczyna się również inaczej patrzeć na siebie. Nawiązują się różnorodne relacje, czasem przyjaźnie, co przy uzależnieniu jest ogromną siłą i wartością. Zaczyna się wzajemne wspieranie, pomaganie podczas słabszych dni i trudności, co mocno uwrażliwia i rozwija empatię, potrzebną do dalszego zdrowienia i rozwoju.

Często okazuje się również, że dobrze wpływa porównywanie przejawów swojego uzależnienia do podobnych doświadczeń innych osób uzależnionych. Psychologiczne mechanizmy uzależnienia działają w sposób, który utrudnia zobaczenie własnego problemu w realnym świetle, często powodują umniejszanie i usprawiedliwianie przejawów nałogowości. Tworzą iluzje mówiące, że „nie jest tak źle”, czasem podważające diagnozę własnego uzależnienia. Konfrontacja z innymi uzależnionymi, którzy podjęli leczenie uzależnień w naszym ośrodku niedaleko Stargardu i ich doświadczeniami najczęściej mocno otwiera oczy na własny problem, trudniej go wypierać i minimalizować, a urealnianie to również jedno z przejawów zdrowienia.

➞ Poznaj warunki i ofertę OŚRODKA TERAPII UZALEŻNIEŃ “NOWE ŻYCIE”

Grupy terapeutyczne, samopomocowe (jak AA itp.) czy wsparcia mają wielką siłę i są bardzo pomocne podczas pracy nad sobą. Tego wszystkiego nie dałoby się osiągnąć w takiej skali i czasie, korzystając tylko z psychoterapii indywidualnej. W naszym Ośrodku pracujemy grupowo i korzystamy z tego, co grupa może wnieść w zdrowienie każdej z osób. Spotykamy się również indywidualnie, uzupełniając proces grupowy i wspierając to co pojawia się podczas przebiegu zajęć.


Sprawdź powiązane artykuły i dowiedz się więcej:

Facebook